MUVAZZAF SUBAYLIĞA KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

Türk Silahlı Kuvvetlerine, muvazzaf subay  olarak  istihdam  edilmek  üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;

 

 • Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar ,

 

 • Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar

 

 • Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar

 

 • Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO-1’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

 

 • Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO- 1’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul )

 

 • Son 2 yıl içindeki Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda, KPSSP3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak,

 

 • Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı ve Bando sınıflarına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı ve Bando sınıflarına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

 

 • Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek adaylar için (İngilizce ve Almanca öğretmenlikleri hariç); KPSS P3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 60 not almış olanlar,

 

 • İngilizce Öğretmenliği için KPSSP3’den en az 60 alanlar (ayrıca KPSS P121 Lisans puanı en az 70 olanlar), Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSSP3’den en az 60 alanlar (ayrıca KPSS P10 Lisans puanı en az 60 olanlar), Almanca Öğretmenliği KPSS P3’den en az 60 alanlar (ayrıca KPSS P120 Lisans puanı en az 70 olanlar), (Adaylara Çağrı kriteri olarak KPSS P3 puanı esas alınacak olup, adayların KPSS P121/P120/P10 puanları ise evrak kontrol aşamasında kontrol )

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 

 • Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
  • Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
  • Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
  • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
  • Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
  • Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı

 

 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış

 

 • Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı

 

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

 

SAĞLIK İLE İLGİLİ ŞARTLAR

 

 • Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylar;

 

 • Muharip Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,

 

 • Yardımcı Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,

 

kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere sevk edilecek, ayrıca ilave olarak Dz.K.K.lığı Deniz Piyade Sınıfı adaylardan “Komando olur, Paraşütle atlar” kararlı sağlık kurulu raporu talep edilecektir.

 

 • Sağlık Kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir. Bu kapsamda;

 

 • En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 45 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

 

 • Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecek,

 

 • Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve posta kanalıyla gönderimlerde yaşanması muhtemel gecikmelerden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

 • 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak, (boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2’)

 

 • TABLO-3’te belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,

 

 • Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,

 

(ç) Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,

 

 • Bando, Pratisyen Tabip, Diş Tabibi, Eczacı sınıflarına başvuracak adaylar için KPSS şartı aranmaksızın MSB’lığınca yapılacak Genel Kültür Sınavında başarılı olmak,

 

 • Bando sınıfına başvuracaklar için KPSS şartı aranmaksızın MSB.lığınca yapılacak Genel Kültür Sınavı ile Hv.K.K. Bando ve Merasim K.lığı (Kirazlıdere/Ankara) icra edilecek Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (TABLO-4) başarılı olmak,
 • Subay/Yedek Astsubaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

 

 • Halen askerlik hizmetini 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO- 6’da bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

 

(ğ) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-7’de bulunan “uygun onaylı” nitelik belgesi almak,

 

 • Kontrol İhbar sınıfı subay adayları için Psikomotor Testinde ve Türkçe ve İngilizce Okuma Testinde başarılı olmak,

 

(ı) Harita Mühendisi sınıfı subay adayları için yapılacak Üç Boyutlu Görüş Testinde başarılı olmak.

 

 

ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

 

 • Genel Kültür Sınavı [(Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı sınıfları için],

 

 • Evrak Kontrol,

 

 • Fiziki Değerlendirme,

 

 • Kişilik Değerlendirme Testi,

 

 • Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

 

 • Türkçe ve İngilizce Okuma Testi (Kontrol İhbar Sınıfı İçin)

 

 • Psikomotor Testi (Kontrol İhbar Sınıfı İçin)

 

 • Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),

 

 • Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Mühendisi Sınıfı İçin),

 

 • Mülakat Sınavı,

 

 • Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

 

 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

 

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (FYT)

 • Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen ve Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerini tercih eden adaylar mekik, şınav ve 1500 m. koşu branşlarında değerlendirilecektir. Değerlendirmeye esas FYT standartları TABLO-3’dedir. Beden Eğitimi Öğretmeni adayları için uygulanacak FYT testleri ve puan tablosu TABLO-3’de belirtilmiş olup değerlendirme ve itirazları aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

 

 • Adaylar her branştan en az 10 puan (kadın adaylar şınavdan en az 9 puan) almak zorundadır, (Beden Eğitimi Öğretmeni adayları için puan limitleri farklı olup TABLO-3’de olduğu gibidir). Bir branştan istenen puanı alamayan aday bir sonraki branşa giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

 

(ç) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik, koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” almaları gerekmektedir. Adaylar bu rapor ile sınava katılacaktır. (Örneği TABLO-8’dedir.) Ayrıca FYT’ye katılacak adaylardan, “FYT’de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir.” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” (Örneği TABLO- 9’dadır) alınacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

 

 • Adayların FYT notu, sınava girdiği branşlardan elde edilen puanların toplamının sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle elde edilir

 

 • Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, mayo, havlu, bone vs.) getirmeleri

 

TABLO-3

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU (ERKEK ADAYLAR İÇİN)

Mekik (2 dk.) Şınav (2 dk.) 1500 m Koşu (*)
Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan
60 100 55 100 5:40-5:49 100
59 97 54 98 5:50-5:59 90
58 95 53 96 6:00-6:09 80
57 92 52 94 6:10-6:19 70
56 90 51 92 6:20-6:29 60
55 87 50 90 6:30-6:39 50
54 85 49 88 6:40-6:49 45
53 82 48 86 6:50-6:59 40
52 80 47 84 7:00-7:09 35
51 77 46 82 7:10-7:19 30
50 75 45 80 7:20-7:29 25
49 72 44 78 7:30-7:39 20
48 70 43 76 7:40-7:49 18
47 67 42 74 7:50-7:59 15
46 65 41 72 8:00-8:09 12
45 62 40 70 8:10-8:19 10
44 60 39 68 8:20-8:29 8
43 57 38 66 8:30-8:39 4
42 55 37 64 8:40-8:49 1
41 52 36 62 8:50 ve

yukarısı

0
40 50 35 60    
39 47 34 58    
38 45 33 56    
37 42 32 54    
36 40 31 52    
35 37 30 50    
34 35 29 48    
33 32 28 46    
32 30 27 44    
31 27 26 42    
30 25 25 40    
29 22 24 38    
28 20 23 36    
27 17 22 34    
26 15 21 32    
25 12 20 30    
24 10 19 28    
23 7 18 26    
22 5 17 24    
21 2 16 20    
16-20 1 15 18    
0-15 0 14 16    
    13 14    
    12 12    
    11 10    
    10 7    
    9 4    
    6-8 1    
    0-5 0    

 

*  Sınavlar çizelgede belirtilen sırayla yapılacaktır. Bir branştan başarısız olan aday bir sonraki branşa geçemeyecektir. Adayın başarılı olması için her testten en az 10 puan alması şarttır.

*  Bir veya birkaç branştan elenen aday elendiği branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

*  0 ile -15° C arasında koşu yapılması durumunda adayın koştuğu dereceden 1500 m için 10 saniye eksiltilir.

İdare, ihtiyacına göre uygun gördüğü temin kategorileri için puan barajı belirleyebilir.

 

TABLO-3 DEVAMI

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU (KADIN ADAYLAR İÇİN)

Mekik (2 dk.) Bayan Şınavı (Dizler Yerde) (2 dk.) 1500 m Koşu (*)  
Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan  
50 100 35 100 8.30-8.39’ 100  
49 98 34 96 8.40-8.49’ 95  
48 96 33 92 8.50-8.59’ 90  
47 94 32 88 9.00-9.09’ 85  
46 92 31 84 9.10-9.19’ 80  
45 90 30 80 9.20-9.29’ 75  
44 88 29 76 9.30-9.39’ 70  
43 86 28 72 9.40-9.49’ 68  
42 84 27 68 9.50-9.59’ 66  
41 82 26 66 10.00-10.09’ 64  
40 80 25 64 10.10-10.19’ 60  
39 78 24 62 10.20-10.29’ 55  
38 76 23 60 10.30-10.39’ 50  
37 74 22 56 10.40-10.49’ 48  
36 72 21 52 10.50-10.59’ 44  
35 70 20 50 11.00-11.09’ 40  
34 68 19 48 11.10-11.19’ 36  
33 66 18 46 11.20-11.29’ 34  
32 64 17 44 11.30-11.39’ 30  
31 62 16 42 11.40-11.49’ 25  
30 60 15 40 11.50-11.59’ 20  
29 58 14 35 12.00-12.09’ 15  
28 56 13 30 12.10-12.19’ 10  
27 54 12 25 12.20-12.29’ 5  
26 52 11 20 12.30-12.39’ 1  
25 50 10 15 12.40 0  
24 48 9 12      
23 46 8 9      
22 44 7 6      
21 42 6 3      
20 40 5 1      
19 35 4-0 0      
18 30          
17 25          
16 20          
15 15          
14 10          
13 8          
12 6          
11 3          
10 1          
9-0 0          
  *  Sınavlar çizelgede belirtilen sırayla yapılacaktır. Bir branştan başarısız olan aday bir sonraki branşa geçemeyecektir. Adayın başarılı olması için Mekik ve Koşudan 10, şınavdan 9 alması şarttır.

*  Bir veya birkaç branştan elenen aday elendiği branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

*  0 ile -15° C arasında koşu yapılması durumunda adayın koştuğu dereceden 1500 m için 10 saniye eksiltilir.

*  İdare, ihtiyacına göre uygun gördüğü temin kategorileri için puan barajı belirleyebilir.

 

BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-ERKEK

NOT: Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm.dir.

Boy (cm) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Ağırlık Üst Sınırı (kg)
164                 51 72
165 52 72
166 52 72
167 53 73
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115

 

 

BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-KADIN

NOT: Asgari boy standardı kadın adaylar için 153 cm.dir.

Boy (cm) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Ağırlık Üst Sınırı (kg)
153 44 60
154 45 61
155 45 62
156 46 63
157 46 63
158 47 65
159 48 65
160 48 66
161 49 67
162 49 68
163 50 69
164 51 69
165 51 70
166 52 70
167 53 71
168 53 73
169 54 74
170 54 75
171 55 75
172 56 76
173 56 77
174 57 78
175 58 79
176 58 80
177 59 81
178 60 82
179 60 83
180 61 84
181 62 85
182 62 86
183 63 87
184 64 88
185 64 88
186 65 89
187 66 90
188 67 91
189 67 92
190 68 93
191 69 94
192 70 95
193 70 96
194 71 97
195 72 98
196 72 99
197 73 100
198 74 101
199 75 102
200 76 104

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Sınavların değerlendirilmesinde; Aşağıda belirtilen sınıflar hariç olmak üzere KPSS P3 puanının %55’i, Fiziki Yeterlilik Testinin %15’i ve Mülakat Sınavı puanının %30’u alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,

 

 • Deniz Piyade sınıfı ve Beden Eğitimi Öğretmenliği için; KPSS P3 puanının

%30’u, Fiziki Yeterlilik Testinin %40’ı, Mülakat Sınavı puanının %30’u alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,

 

 • Bando sınıfı için; Mesleki Uygulama Sınavı Puanının %60’ı, Mülakat Sınavı puanının %30’u, Fiziki Yeterlilik Testinin %5’i ve Genel Kültür Sınavı puanının %5’i alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,

 

(ç) Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı sınıfları için; Genel Kültür Sınavı puanının %55’i, Fiziki Yeterlilik Testinin %15’i ve Mülakat Sınavı puanının %30’u alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,

 • Aday Değerlendirme Puanı (ADP); KPSS P3 puanı, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat Sınavı, Genel Kültür Sınavı (Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı sınıfları için), Mesleki Uygulama Sınavı (Bando Sınıfı için) puanlarının yukarıdaki maddelerde yer alan yüzdelerinin alınmasını müteakip toplanmasıyla elde edilecek puana, 7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak,

 

 • 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;

 

 • İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara KPSS P3 puanı, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat Sınavı, Genel Kültür Sınavı (Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı sınıfları için), Mesleki Uygulama Sınavı (Bando Sınıfı için) puanının aritmetik ortalamasına 3 puan,

 

 • Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara KPSS P3 puanı, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat Sınavı, Genel Kültür Sınavı (Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı Sınıfları için), Mesleki Uygulama Sınavı (Bando Sınıfı için) puanının aritmetik ortalamasına 9 puan ilave