MUVAZZAF ASTSUBAYLIĞA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;

 

 • 01 Ocak 2019 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

 

 • Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular),

 

 • Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1992 ve daha sonraki doğumlular),

 

 • Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO-1’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak kabul )

 

 • Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO- 1’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar; başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul )

 

 • 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön Lisans veya 2018 veya 2019 yılları KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puanı esas alınacak, lisans mezunlarının KPSS P93 puanları astsubay temininde geçerli olmayacak, 2017 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul )

 

 • Bando sınıfına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Bando sınıfına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

 

 • Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil ) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş

olanlar,

 

 • Askerlik hizmeti devam etmekte olan Yedek Subay/Yedek Astsubay, erbaş ve erler,

 

 • Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
 • Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 

 

 • Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’inci maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak. Bunlar:

 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

 

 • Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

 

 • Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

 

 

 • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç almak,
 • Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak

 

 

 • Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

 

 • Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

 

 • Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

 

 • Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı

 

 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış

 

 • Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı

 

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesindeki diğer şartlara sahip olmak.

 

SAĞLIK İLE İLGİLİ ŞARTLAR

 

 • Tüm seçim aşamaları ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylardan;

 

 • Muharip Sınıflar İçin; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”,

 

 • Yardımcı Sınıflar İçin; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”,

kararlı sağlık raporunu almak üzere sevk edilecek, ayrıca ilave olarak Deniz piyade sınıfı astsubay adaylardan “Komando olur, Paraşütle atlar” kararlı sağlık raporu talep edilecektir.

 • U/H Teknisyeni sınıfı astsubay adayları sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Madde 64 gereği uçuş ekibi adaylarının sahip olması gereken sağlık niteliklerini taşıdıklarına yönelik “Kategori-2 Hava Araçlarında Görevli Olarak Uçar” sağlık raporu alacaktır.

 

 • Hava Piyade [Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel (AKİP) Astsubayları] sınıfı adaylar “Görevli olarak uçar, Paraşütle Atlar ve Kurbağaadam olur” kararlı sağlık raporu alacaktır.

 

(ç) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır. Bu kapsamda;

 

 • En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 45 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına ulaşan sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve bu tarihe kadar raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve problemin ilgili hastaneye başvurularak giderilmesi adayın kendi sorumluluğudur.

 

 • Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul

 

 • Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında gönderilmemesinden ve posta gecikmelerinden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu değildir.

ÖZEL ŞARTLAR

 • Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2’)
 • TABLO-3’de belirtilen branşlarda fiziki kabiliyet testi ile mülakatta başarılı olmak,
 • Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,
 • Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,
 • Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilenlerden, sözleşmesi kendi kusurları nedeniyle feshedilmiş olmamak, kendi isteği ile sözleşmesini yenilememiş olmak veya ayrılmış olmak, en az üç yıl görev yapmış olmak ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olmak,
 • Bando sınıfına başvuracak adaylar için KPSS şartı aranmaksızın MSB’lığınca yapılacak Genel Kültür Sınavı ile Hv.K.K. Bando ve Merasim K.lığı Kirazlıdere/ANKARA’da icra edilecek Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (TABLO-4) başarılı olmak,
 • K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı Hava Trafik ile Hv.K.K.lığı Kontrol İhbar sınıfı astsubay adayları için Türkçe ve İngilizce Okuma Testinde ve Psikomotor Testinde başarılı olmak,
 • Yedek Subay/Yedek Astsubaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5’de bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
 • Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-6’da bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
 • Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-7’de bulunan uygun onaylı nitelik belgesi almak,
 • Yedek Subay/Yedek Astsubay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicil notu, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olmak,

ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

 

 

 • Genel Kültür Sınavı (Bando sınıfı için),

 

 • Evrak Kontrol,

 

 • Fiziki Değerlendirme,

 

 • Kişilik Değerlendirme Testi,

 

 • Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

 

 • Türkçe ve İngilizce Okuma Testi (Hava Trafik ve Kontrol İhbar Sınıfları İçin)

 

 • Psikomotor Testi (Hava Trafik ve Kontrol İhbar Sınıfları İçin),

 

 • Yüzme Testi [Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP Astsubayları) sınıfı için],

 

 • Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),

 

 • Mülakat Sınavı,

 

 • Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

 

 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

 

 

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (FYT)

 • Evrak Kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen ve Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerini tercih eden adaylar mekik, şınav ve 1500m. koşu branşlarında değerlendirilecektir.

Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel-AKİP Astsubayı) adayları ilave olarak barfiks ve yüzme (150m. Suüstü Yüzmesi) testine alınacaklardır. Yapılacak değerlendirmeye esas FYT standartları TABLO-3’dedir. Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP) başvurusu bulunan adaylar FYT sınavlarında başarılı olmaları durumunda MSÜ Kara Harp Okulu Komutanlığında ilave yüzme testine tabi tutulacaktır. İlave yapılacak yüzme testine ilişkin puan tablosu TABLO-3’dedir. Değerlendirme ve itirazlar aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

 

 • Adaylar her branştan en az 10 puan (kadın adaylar şınavdan en az 9 puan) almak zorundadır, puan limitleri TABLO-3’de olduğu gibidir. Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP) adaylarına tüm branşlar için minimum geçer not TABLO-3’de belirtildiği şekilde uygulanacak olup herhangi bir bölümden asgari kriteri sağlayamayan aday başarısız sayılacaktır. Bir branştan istenen puanı alamayan aday bir sonraki branşa giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

 

 • Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik, koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” almaları gerekmektedir. Adaylar bu rapor ile sınava katılacaktır. (Örneği TABLO-8’dedir.) Ayrıca FYT’ye katılacak adaylardan, “FYT’de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma ” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” (Örneği TABLO- 9’dadır) alınacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

 

(ç) Adayların FYT notu, sınava girdiği branşlardan elde edilen puanların toplamının sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle elde edilir

 

 • Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, mayo, havlu, bone vs.) getirmeleri

 

TABLO-3

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU (ERKEK ADAYLAR İÇİN)

Mekik (2 dk.) Şınav (2 dk.) 1500 m Koşu (*)
Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan
60 100 55 100 5:40-5:49 100
59 97 54 98 5:50-5:59 90
58 95 53 96 6:00-6:09 80
57 92 52 94 6:10-6:19 70
56 90 51 92 6:20-6:29 60
55 87 50 90 6:30-6:39 50
54 85 49 88 6:40-6:49 45
53 82 48 86 6:50-6:59 40
52 80 47 84 7:00-7:09 35
51 77 46 82 7:10-7:19 30
50 75 45 80 7:20-7:29 25
49 72 44 78 7:30-7:39 20
48 70 43 76 7:40-7:49 18
47 67 42 74 7:50-7:59 15
46 65 41 72 8:00-8:09 12
45 62 40 70 8:10-8:19 10
44 60 39 68 8:20-8:29 8
43 57 38 66 8:30-8:39 4
42 55 37 64 8:40-8:49 1
41 52 36 62 8:50 ve yukarısı 0
40 50 35 60    
39 47 34 58    
38 45 33 56    
37 42 32 54    
36 40 31 52    
35 37 30 50    
34 35 29 48    
33 32 28 46    
32 30 27 44    
31 27 26 42    
30 25 25 40    
29 22 24 38    
28 20 23 36    
27 17 22 34    
26 15 21 32    
25 12 20 30    
24 10 19 28    
23 7 18 26    
22 5 17 24    
21 2 16 20    
16-20 1 15 18    
0-15 0 14 16    
    13 14    
    12 12    
    11 10    
    10 7    
    9 4    
    6-8 1    
    0-5 0    
*   Sınavlar çizelgede belirtilen sırayla yapılacaktır. Bir branştan başarısız olan aday bir sonraki branşa geçemeyecektir. Adayın başarılı olması için her testten en az 10 puan alması şarttır.

*   Bir veya birkaç branştan elenen aday elendiği branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

*   0 ile -15° C arasında koşu yapılması durumunda adayın koştuğu dereceden 1500 m için 10 saniye eksiltilir. İdare, ihtiyacına göre uygun gördüğü temin kategorileri için puan barajı belirleyebilir.

 

 

TABLO-3 DEVAMI

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU (KADIN ADAYLAR İÇİN)

Mekik (2 dk.) Bayan Şınavı

(Dizler Yerde) (2 dk.)

1500 m Koşu (*)
Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan
50 100 35 100 8.30-8.39’ 100
49 98 34 96 8.40-8.49’ 95
48 96 33 92 8.50-8.59’ 90
47 94 32 88 9.00-9.09’ 85
46 92 31 84 9.10-9.19’ 80
45 90 30 80 9.20-9.29’ 75
44 88 29 76 9.30-9.39’ 70
43 86 28 72 9.40-9.49’ 68
42 84 27 68 9.50-9.59’ 66
41 82 26 66 10.00-10.09’ 64
40 80 25 64 10.10-10.19’ 60
39 78 24 62 10.20-10.29’ 55
38 76 23 60 10.30-10.39’ 50
37 74 22 56 10.40-10.49’ 48
36 72 21 52 10.50-10.59’ 44
35 70 20 50 11.00-11.09’ 40
34 68 19 48 11.10-11.19’ 36
33 66 18 46 11.20-11.29’ 34
32 64 17 44 11.30-11.39’ 30
31 62 16 42 11.40-11.49’ 25
30 60 15 40 11.50-11.59’ 20
29 58 14 35 12.00-12.09’ 15
28 56 13 30 12.10-12.19’ 10
27 54 12 25 12.20-12.29’ 5
26 52 11 20 12.30-12.39’ 1
25 50 10 15 12.40 0
24 48 9 12    
23 46 8 9    
22 44 7 6    
21 42 6 3    
20 40 5 1    
19 35 4-0 0    
18 30        
17 25        
16 20        
15 15        
14 10        
13 8        
12 6        
11 3        
10 1        
9-0 0        
*  Sınavlar çizelgede belirtilen sırayla yapılacaktır. Bir branştan başarısız olan aday bir sonraki branşa geçemeyecektir. Adayın başarılı olması için her testten en az 10 (Şınavdan en az 9) puan alması şarttır.

*  Bir veya birkaç branştan elenen aday elendiği branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

*  0 ile -15° C arasında koşu yapılması durumunda adayın koştuğu dereceden 1500 m için 10 saniye eksiltilir.

*  İdare, ihtiyacına göre uygun gördüğü temin kategorileri için puan barajı belirleyebilir.

BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-ERKEK

NOT: Asgari boy standardı erkek adaylar için 168 cm.dir.

Boy (cm) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Ağırlık Üst Sınırı (kg)
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115

 

 

 

 

 

BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-KADIN

NOT: Asgari boy standardı kadın adaylar için 160 cm.dir.

Boy (cm) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Ağırlık Üst Sınırı (kg)
160 48 66
161 49 67
162 49 68
163 50 69
164 51 69
165 51 70
166 52 70
167 53 71
168 53 73
169 54 74
170 54 75
171 55 75
172 56 76
173 56 77
174 57 78
175 58 79
176 58 80
177 59 81
178 60 82
179 60 83
180 61 84
181 62 85
182 62 86
183 63 87
184 64 88
185 64 88
186 65 89
187 66 90
188 67 91
189 67 92
190 68 93
191 69 94
192 70 95
193 70 96
194 71 97
195 72 98
196 72 99
197 73 100
198 74 101
199 75 102
200 76 104

 

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Sınavların değerlendirilmesinde; Aşağıda belirtilen sınıflar hariç olmak üzere KPSS P3/P93 puanının %55’i, Fiziki Yeterlilik Testinin %15’i ve Mülakat Sınavı puanının %30’u alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,

 

 • Deniz Piyade sınıfı için; KPSS P3/P93 puanının %30’u, Fiziki Yeterlilik Testinin %40’ı, Mülakat Sınavı puanının %30’u alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,

 

 • Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel/AKİP) sınıfı için; KPSS P3/P93 puanının %30’u, Fiziki Yeterlilik Testinin %40’ı, Mülakat Sınavı puanının %30’u alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,

 

(ç) Bando sınıfı için; Mesleki Uygulama Sınavı Puanının %60’ı, Mülakat Sınavı puanının %30’u, Fiziki Yeterlilik Testinin %5’i, Genel Kültür Sınavı puanının %5’i alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,

 

 • Aday Değerlendirme Puanı (ADP); KPSS P3/P93 puanı, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat Sınavı, Genel Kültür ve Mesleki Uygulama Sınavı (Bando Sınıfı için) puanlarının yukarıdaki maddelerde yer alan yüzdelerinin alınmasını müteakip toplanmasıyla elde edilecek puana, 7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak,

 

 • 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan erbaş ve er adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;

 

 • İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara KPSS P3 puanı, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat Sınavı, Genel Kültür ve Mesleki Uygulama Sınavı (Bando Sınıfı için) puanının aritmetik ortalamasına 3 puan,

 

 • Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara KPSS P3 puanı, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat Sınavı, Genel Kültür ve Mesleki Uygulama Sınavı (Bando Sınıfı için) puanının aritmetik ortalamasına 9 puan,

 

 • 7179 Sayılı    Askeralma    Kanunu   kapsamında    Meslek    Yüksekokulu

mezunlarından;

 

aa- İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak  terhis  olanlara KPSS P93 puanı, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat Sınavı, Genel Kültür ve Mesleki Uygulama Sınavı (Bando Sınıfı için) puanının aritmetik ortalamasına 6 puan,

 

bb- Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara KPSS P93 puanı, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat Sınavı, Genel Kültür ve Mesleki Uygulama Sınavı (Bando Sınıfı için) puanının aritmetik ortalamasına 12 puan ilave edilecektir.

 

 

[image_carousel images=”242,243,244,245,246″ image_size=”thumbnail” col_lg=”5″ col_md=”4″ col_sm=”2″ col_xs=”1″ item_space=”15″ nav=”true”]
[title_box title=”OUR TEAM” subtitle=”GET TO KNOW US”][team_carousel]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir